Logo DUCH Advocats
ESP
Instagram Tik Tok LinkedIn
Logo DUCH Advocats
DUCH Advocats 50
Notícies

DIFERÈNCIES DE LES MESURES CAUTELARS DELS ART. 544 TER i 544 BIS DE LA LECRIM

DRET PENAL

En el nostre ordenament jurídic penal hi ha dos tipus de mesures cautelars que són la coneguda ordre de protecció, regulada a l'article 544 Ter de la Llei d'Enjudiciament Criminal, i la prohibició d'aproximació i comunicació prevista a l'article 544 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

Encara que la seva naturalesa és la mateixa, hi ha diferències.

Acudim a sol·licitar l'ordre de protecció quan:

1.-  s'està investigant un dels delictes previstos a l'art. 57 del nostre Codi Penal  que disposa:

Les autoritats judicials, en els delictes d'homicidi, avortament, lesions, contra la llibertat, de tortures i contra la integritat moral, tracta d'éssers humans, contra la llibertat i indemnitat sexuals, la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili, l'honor, el patrimoni, l'ordre socioeconòmic i les relacions familiars, atenent la gravetat dels fets o el perill que el delinqüent representi, poden acordar en les sentències la imposició d'una o diverses de les prohibicions que preveu article 48, per un temps que no excedirà de deu anys si el delicte fos greu, o de cinc si fos menys greu."

2.- La víctima ha de ser una de les previstes a l'art. 173.2 del Codi Penal:

"2. El que habitualment exerceixi violència física o psíquica sobre qui sigui o hagi estat el seu cònjuge o sobre persona que hi estigui o hagi estat lligada per una anàloga relació d'afectivitat fins i tot sense convivència, o sobre els descendents, ascendents o germans per naturalesa , adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent, o sobre els menors o persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció que hi convisquin o que es trobin subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet del cònjuge o convivent , o sobre persona emparada en qualsevol altra relació per la qual es trobe integrada al nucli de la seva convivència familiar, així com sobre les persones que per la seva especial vulnerabilitat es troben sotmeses a custòdia o guarda en centres públics o privats".

És a dir, ens trobem a l'àmbit de la violència de gènere i de la violència domèstica.

3.- Pot ser sol·licitada per la víctima, el ministeri fiscal o d'ofici pel jutge.


4.- Si hi ha fills menors en comú entre la víctima i l'agressor es poden sol·licitar mesures civils per regular les relacions paternofilials. Aquestes mesures només les pot sol·licitar la víctima o el ministeri fiscal.

Quan sol·licitem l'ordre de protecció, el Jutge voldrà escoltar tots els implicats, és a dir, la víctima, l'investigat i el MInisteri Fiscal.

En canvi, les mesures de prohibició d'aproximació i comunicació de l'art. 544 bis de la Lecrim, si bé s'ha de tractar d'un dels delictes de l'art. 57 del Codi Penal, no cal la relació entre el presumpte agressor i la víctima, és a dir,  per exemple en un delicte d'aplanament de morada podria sol·licitar-se la mesura cautelar prevista en aquest article.

Quan se sol·licita aquesta mesura cautelar i no es localitza l'investigat, es pot fer sense la seva presència. Sí. tanmateix, aquesta no tindrà virtualitat efectiva fins que el presumpte agressor sigui localitzat i se li pugui notificar la mesura cautelar.

En supòsits de violència de gènere i violència, quan no és localitzat l'agressor acudirem a la mesura prevista a l'article 544 bis de la Lecrim.
18 Febrero 2024


Tornar al llistatTornar al llistatwhatsApp
Com podem ajudar-te?
DUCH Advocats

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies